Our dogs
NEWS
Breeding plans for 2011/2012
Brood
Gallery
Links
Contact

c- litter


  Our C-litter was born 12.12.2006. 10 puppies, 5 girls and 5 boys.

netrapes.jpg

sir: EUROOPA JUUNIOR VÕITJA 2006
EST JCH & LV JCH & LT JCH & BALT JCH
EST CH & FIN CH& RUS CH & RKF CH & LT CH & LV CH & BALT CH & BLR CH

Chenporewa Ca-Ba Caesar

HD: A/A; 0/0 eyes: OK

Caesar201_1.jpg

dam: EST CH; LV CH

Skylit Netravati Princess

HD: A/A; 0/0 eyes:OK

netraseis20051.jpg

Female puppies:

Netravati Cara Chetana- black & tan

Netravati Cara Chava- black & tan

 EST VCH, LV CH

Netravati Cara Chanda- black & tan

Netravati Cara Chayna- black & tan

Netravati Cara Chakra- black & tan

Male puppies:

Netravati Chen Caesar- black & tan

Netravati Chen Chet- black & tan

Netravati Chen Chaand- black & tan

Netravati Chen Chaytan- black & tan

Netravati Chen Chandak- black & tan

      

koikkoos10_06_07.jpg
chaytancaesarchaandneti10_06_07.jpg
  
RIGHT  
 info@netravati.pri.ee AlignSoft - koduleht.net